Pod patronatem Ministra Kultury – Pana Waldemara Dąbrowskiego Tydzień Bibliotek,  zainaugurowany w roku 2004 pod hasłem Biblioteki w Europie były zawsze, realizowany był w szczególnym czasie – Polska z dniem 1 maja ubiegłego roku stała się członkiem Unii Europejskiej. Hasło tygodnia odwoływało się do długiej tradycji istnienia książnic i było nieco przekornym komentarzem do faktu wejścia Polski w nowe struktury, przede wszystkim gospodarcze. W następnych latach TYDZIEŃ BIBLIOTEK powinien popularyzować bieżącą działalność placówek bibliotecznych, zwracając jednak uwagę na zmiany, jakie dokonują się w ich funkcjonowaniu.
Ostatnie lata przyniosły nie tylko korzystny dla użytkownika wielki postęp w możliwościach zapisywania i penetrowania zbiorów dzięki technologiom cyfrowym, zmiany w kształcie samego zapisu treści intelektualnych i artystycznych (nowe nośniki), ale przede wszystkim nowe podejście do społecznej roli placówek bibliotecznych. Oczywiście, proces możliwie szerokiego udostępniania zbiorów i docierania z informacją do jak największego kręgu odbiorców rozpoczął się dość dawno i jest procesem ciągłym, jednak programowe otwarcie się na czytelnika, poparte nowymi możliwościami technicznymi i organizacyjnymi, wydaje się godne szczególnego rozpropagowania.
Biblioteka przestaje być instytucją, która stara się przede wszystkim skrzętnie gromadzić zbiory i – po sumiennym ich opracowaniu – wypożyczyć lub chwilowo udostępnić zainteresowanym. Silna konkurencja atrakcyjnych mediów elektronicznych, a także potrzeby czytelników uczących się i studiujących, wymuszają na bibliotekach maksymalne otwarcie i możliwie pełne zaspokajanie tych potrzeb. Obecnie placówka posiadająca w swych zbiorach już nie tylko tradycyjne książki, ale i płyty, kasety, programy komputerowe czy materiały graficzne, stara się dynamicznie informować o nich i ułatwić skorzystanie z nich. Pełniąc nadal funkcję wypożyczalni i czytelni, biblioteka prowadzi (w oparciu o własne zbiory i zgodnie z potrzebami środowiska) szeroką działalność kulturotwórczą. Obsługuje nie tylko wszystkie grupy wiekowe i zawodowe swoich użytkowników, ale także zbiorowości etniczne, coraz częściej aktywne i coraz liczniejsze w zjednoczonej Europie.
Komputeryzacja procesów bibliotecznych i coraz powszechniejszy dostęp do Internetu to z pewnością czynniki sprzyjające otwarciu się na nowe informacje, tendencje, mody, prądy intelektualne.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK w roku 2005 pod hasłem Biblioteka otwarta dla Ciebie powinien stać się okazją do ukazania czytelnikom wszystkiego, co jest praktyczną realizacją współczesnych wyzwań nowoczesnego bibliotekarstwa zawartego w proponowanym haśle. Należy eksponować nie tylko podjazdy dla niepełnosprawnych w wielu już budynkach bibliotecznych, możliwości katalogów on-line i zamawiania książek z domowego komputera, ale także świetne, edukacyjne wystawy o mało znanych społecznościach czy konkursy na różnorodne tematy.
W zależności od wielkości placówki bibliotecznej i jej charakteru, trzeba tak dobrać środki popularyzujące hasło TYGODNIA BIBLIOTEK, by ukazać jego realizację chociażby w skromnym zakresie.
Ważnym nurtem każdego TYGODNIA BIBLIOTEK jest przedstawianie dokonań samych bibliotekarzy, jako tych, którzy pracują ofiarnie na rzecz swoich czytelników, a także Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Święto Bibliotekarza i Bibliotek usytuowane w czasie trwania TYGODNIA, nagłośnione medialnie, obchodzone możliwie uroczyście, jest najlepszą okazją do popularyzowania samej organizacji i najlepszych pracowników bibliotek.

Adresaci
Wszystkie rodzaje bibliotek, zwłaszcza biblioteki publiczne, szkolne i uczelniane.

Formy
Ubiegłoroczny TYDZIEŃ ukazał szeroką gamę możliwości stosowanych przez biblioteki dla popularyzacji swojego dorobku. Należy w dalszym ciągu pozostawić do uznania poszczególnych środowisk formy, jakie zostaną zastosowane. Trzeba jednak uświadomić bibliotekarzom, że najlepiej realizują się założenia TYGODNIA BIBLIOTEK tam, gdzie powstaje zespół koordynujący w mieście czy gminie planowane zadania.
Bardzo pozytywnym doświadczeniem był ogłoszony przez ZG SBP konkurs na najlepszą formę propagującą TYDZIEŃ. To doświadczenie należy kontynuować.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
styczeń 2005 r.


Autorką plakatu podobnie jak przy pierwszej edycji była Katarzyna Stanny.

SBP ogłosiło konkurs “Na najlepszy program działań w Tygodniu Bibliotek 2005”

Laureaci 2005