Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

      Nasza akcja popularyzacji książki i czytelnictwa Tydzień Bibliotek cieszy się coraz większą popularnością i uznaniem środowiska bibliotekarskiego, czego potwierdzeniem jest jej włączenie do przedsięwzięć promowanych wspólnie przez Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy, Wydawców. Dlatego ogłaszamy kolejną, szóstą jej edycję, która odbędzie się w dn. 8-15 maja 2009 r. W tym roku i w latach następnych będziemy świadkami realizacji ambitnego projektu rządowego „Biblioteka+”, mającego znacznie poprawić bazę i funkcjonowanie bibliotek w gminach i małych miastach. Hasło Tygodnia Bibliotek 2009 – „Biblioteka to plus” nawiązuje oczywiście do nazwy projektu rządowego,  popularyzuje to przedsięwzięcie, ale także uzmysławia wartość książnic, jako podstawowego ogniwa struktury społecznej w każdym systemie i okresie.
      Realizujący formy tegorocznego TYGODNIA powinni podkreślać to wszystko, co w działalności bibliotek jest korzyścią osobistą dla konkretnego czytelnika, jak i dla najbliższego otoczenia, czy też kraju. Jest więc miejsce na zaakcentowanie indywidualnego rozwoju, ułatwianie sukcesu użytkownikowi biblioteki, poprzez udostępnienie kolejnych form edukacji czytelniczej – biblioteki dziecięcej, szkolnej, publicznej, naukowej, ale także na wyeksponowanie roli bibliotek w środowisku gminy czy miasta. Mogą ją uwydatnić zarówno duże biblioteki, będące warsztatem pracy dla kadr wielu dziedzin, jak i mniejsze, niezwykle aktywne w kształtowaniu tożsamości regionalnej/lokalnej, wspierające dążenia i aspiracje użytkowników poprzez oferowanie dostępu do wiedzy, wykorzystanie nowoczesnych technologii przekazu informacji.
      Omawiając działalność swojej biblioteki można też nawiązać do jej elementów historycznych. Biblioteka zawsze była pierwszą lub jedną z pierwszych struktur każdej społeczności. Warto przypominać wielkich mecenasów dużych bibliotek narodowych (Ossolińscy, Działyńscy), a także inicjatywy obecnych samorządów lokalnych  dotyczące przekształcenia obiektów bibliotecznych w nowoczesne centra edukacji, informacji i kultury.
      Istotne jest ukazanie biblioteki, jako struktury systematycznie dostosowywanej do zmieniających się potrzeb i technologii, a więc ciągle żywej i tak samo potrzebnej w budowie społeczeństwa informacyjnego, kreowaniu postaw obywatelskich, wyrównywaniu szans osób specjalnej troski, czy tez czytelników z obszarów słabych gospodarczo i kulturalnie.
      Mając w pamięci ogromne zaangażowanie Koleżanek i Kolegów w realizację poprzednich edycji Tygodnia Bibliotek, ponownie zwracamy się z gorącym apelem o wsparcie naszego wspólnego przedsięwzięcia na rzecz promocji czytelnictwa. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna edycja programu obfitować będzie w nowe pomysły, służące  ułatwieniu dostępu do książki różnym grupom czytelników, wzmocnieniu rangi zawodu bibliotekarza i postrzegania biblioteki, jako wielofunkcyjnej placówki, odpowiadającej na współczesne potrzeby kulturalne, edukacyjne, społeczne.  Liczymy, że w realizację inicjatywy zostaną włączeni organizatorzy bibliotek, instytucje kultury, placówki edukacyjne, media lokalne itp.

 

Tradycyjnie już ogłaszamy dwa konkursy:

  • na najlepszy program działań realizowanych w Tygodniu Bibliotek; do udziału zapraszamy wszystkie rodzaje bibliotek, placówki kulturalne, stowarzyszenia, szkoły, itp.,
  • na najlepszy plakat Tygodnia Bibliotek, związany z hasłem programu. Projekty należy przesyłać do Biura ZG SBP (Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa), najlepiej w formie plików JPG w terminie do 20 marca 2009 r.
  • Dopuszczamy możliwość przesyłania projektów wykonanych ręcznie na papierze.W obu konkursach autorów najciekawszych prac nagrodzimy nagrodami pieniężnymi. Regulaminy obu konkursów ogłosimy wkrótce.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Tygodniu Bibliotek 2009.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Laureaci 2009