Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Kontynuując dobre tradycje popularyzacji działalności bibliotek, umacniania rangi zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej, ogłaszamy kolejną, piątą już edycję ogólnopolskiego programu TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Pragniemy w ten sposób utrwalić cenione w środowisku bibliotekarskim przedsięwzięcie, dające okazję zaprezentowania bibliotekom nowych inicjatyw służących doskonaleniu obsługi czytelników i realizacji zaszczytnej misji upowszechniania kultury.

W 2008 r. TYDZIEŃ BIBLIOTEK odbywać się będzie w dniach 5-11 maja, pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”. Wybór hasła umożliwia popularyzację różnych form pozyskiwania czytelników przez biblioteki. Współczesna biblioteka pełni bowiem nie tylko tradycyjnie przypisywane jej funkcje gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, ale coraz częściej jest miejscem prezentacji twórczości artystycznej, edukacji, doradztwa, rozwoju zainteresowań, czyli przyjaznym miejscem spotkań różnych osób, niekoniecznie czytelników. W dobie coraz częstszego przyswajania treści utworów drogą elektroniczną, bardzo ważne staje się pielęgnowanie i upowszechnianie form działalności książnic, które umożliwiają bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem.

Biblioteki, szczególnie publiczne, wypracowały różne formy „przywiązania” czytelników do bibliotek, z których oni korzystają. Dotychczas celem tych działań było jednak upowszechnianie czytelnictwa, pojętego niejednokrotnie jako reklama swoich zbiorów. Elektroniczne formy nośników treści, łatwość ich przeszukiwania i udostępniania stwarzają konieczność innego akcentowania pobytu czytelnika w bibliotece. Bezpośrednia wymiana wrażeń i poglądów, nie poprzez oglądanie dyskusji w audycjach telewizyjnych, czy nawet anonimowo na forum internetowym, przywraca cenny kontakt człowieka z człowiekiem w interesującej interakcji.

Tegoroczne hasło jest na tyle ogólne, że stwarza okazję prezentacji szerokiej gamy działań promujących dorobek intelektualny, artystyczny społeczności lokalnych. Czytelnicy z różnych grup wiekowych, korzystając z biblioteki mogą spotkać się bezpośrednio nie tylko z ulubionymi, ale i nowymi autorami książek, obejrzeć nowe kierunki w sztuce (wystawy, filmy), poznać interesujące osobowości ze świata nauki, kultury, polityki, sportu itp.

Kierując te słowa do Koleżanek i Kolegów mamy w pamięci ogromne zaangażowanie środowiska bibliotekarskiego w realizację TYGODNIA BIBLIOTEK w latach ubiegłych. Tym razem również zwracamy się z gorącym apelem o skuteczne wsparcie wszelkich inicjatyw służących ukazywaniu rangi bibliotek i naszego zawodu, pielęgnujących i upowszechniających bezpośrednie relacje bibliotekarza z czytelnikiem i ich wpływ na rozwój życia umysłowego i kulturalnego społeczności lokalnych.

Jak pokazują ubiegłe lata, mamy w tej mierze znaczące doświadczenia. Wykorzystajmy je wzbogacając TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2008 o nowe przedsięwzięcia, nowe pomysły i koncepcje programowe zyskujące środowiskową aprobatę.

Popularyzujmy nasz dorobek współpracując jak dotychczas, z lokalną prasą, radiem, telewizją. Niech temu celowi służą strony internetowe, wywiady, artykuły w czasopismach branżowych. Zadbajmy, aby w przedsięwzięcie włączone zostały lokalne władze, szkoły, instytucje kultury.

Podobnie jak poprzednio, również w tym roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ogłasza dwa konkursy:

  1. Konkurs na Najlepszy Program TYGODNIA BIBLIOTEK 2008. Laureaci zostaną nagrodzeni sprzętem elektronicznym oraz cennymi pozycjami książkowymi. Szczegółowe warunki konkursu zostaną ogłoszone wkrótce na naszej stronie internetowej.
  2. Konkurs na okolicznościowy plakat, związany tematycznie z przewodnim hasłem TYGODNIA. Termin zgłaszania projektów na plakat mija 21 marca 2008 r. Projekty należy nadsyłać na adres Biura ZG SBP najlepiej w formie plików JPG. Dopuszczamy możliwość przysyłania projektów wykonanych odręcznie na papierze.

Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w naszym wspólnym przedsięwzięciu.

Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Autorką najlepszego projektu na plakat Tygodnia Bibliotek 2008 została Iwona Danielczok.

SBP ogłosiło konkurs na “Najlepszy program Tygodnia Bibliotek 2008”

Laureaci 2008