W dniu 14 czerwca 2004 r. Jury Konkursu w składzie: Jan Wołosz, Elżbieta Stefańczyk, Ewa Stachowska-Musiał, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Witold Przybyszewski, Mieczysław Szyszko, Mikołaj J. Wachowicz przeanalizowali materiały nadesłane przez 35 spośród 38 nominatów. 3 podmioty nie dostarczyły sprawozdań.

Postanowiono przyznać:

W kategorii organizacji stowarzyszeniowej:

I Nagrodę dla Zarządu Oddziału SBP w Łodzi
II Nagrodę dla Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego SBP w Szczecinie
III Nagrodę dla Zarządu Oddziału SBP w Siedlcach
I Wyróżnienie dla Rady Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Lublinie II Wyróżnienie dla Zarządu Oddziału SBP w Tarnobrzegu (województwo Podkarpackie)

W kategorii bibliotek:

I Nagrodę dla Rawickiej Biblioteki Publicznej (województwo Wielkopolskie)
II Nagrodę dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej (województwo Opolskie)
III Nagrodę exequo: dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach (województwo Lubuskie) oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy (województwo Kujawsko-Pomorskie)

Wyróżnienia:

I Wyróżnienie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie (województwo Małopolskie)
II Wyróżnienie dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie – filia w Sochaczewie (województwo Mazowieckie)
III Wyróżnienie dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
IV Wyróżnienie dla Biblioteki Szkoły Filialnej w Salamonach (Zespół Szkół w Czajkowie, woj. Wielkopolskie).

UZASADNIENIA

Kategoria: organizacja stowarzyszeniowa

I NAGRODA

Zarząd Oddziału SBP w Łodzi zorganizował 111 imprez w kilkudziesięciu bibliotekach. Były one adresowane do studentów, uczniów, przedszkolaków, dzieci specjalnej troski (konkurs plastyczny, zabawa integracyjna połączona z inscenizacją bajki), a także do dorosłych i np. pensjonariuszy domu opieki społecznej, gdzie otwarto wystawę Ekslibrisy łódzkich bibliotek. Nie zabrakło kiermaszy, lekcji bibliotecznych, wystaw, konkursów (np. recytatorskich, na hasło reklamowe zachęcające do czytania, na zakładkę do książki), warsztatów psychologicznych dla młodzieży, wykładów, gier i zabaw, seansów bajkowych i głośnego czytania, spotkań – m.in. z poetką Wandą Chotomską, jak również z psychologiem, aktorem-lalkarzem, etnologiem, z bibliotekarzami,. Bogaty materiał sprawozdawczy (zdjęcia, foldery, plakaty, dyplomy, zakładki, kaseta video, pamiątkowe koszulki) świadczy o zasięgu Tygodnia Bibliotek w Łodzi. Sponsorami przedsięwzięć i nagród byli sami bibliotekarze, rady osiedli, Radio “Łódź”, firma “Danone”, Wydawnictwo “Literatura”, Muzeum Historii m. Łodzi, a także m.in. Fundacja Centrum Europejskie Natolin i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (kiermasz wydawnictw o UE). Akcję promowała prasa lokalna i regionalna, osiedlowe telewizje i bibliotekarskie strony internetowe. “Pomysł zorganizowania Tygodnia Bibliotek spowodował, że prawie każdej miejskiej bibliotece zależało na pokazaniu swoich możliwości”.

II NAGRODA

Okręg Zachodniopomorski SBP zmobilizował do działania 23 biblioteki i ich filie. Wyjątkowo bogaty materiał sprawozdawczy (m.in. zdjęcia, wycinki prasowe, gazetki lokalne i samorządowe, książeczki ilustrowane przez dzieci, plakaty, zakładki, pamiątkową koszulkę, kasetę video, albumy, ksero pamiątkowych pocztówek) świadczy o powszechności Tygodnia. Potwierdzają to liczne konkursy (często literackie – np. Wierszem malowane świąteczne obyczaje – Wielkanoc w Książnicy Stargardzkiej, Literacki Start w Koszalinie, gdzie dołączono książeczkę z prozą i poezją debiutantów), wystawy (np. Wystawa starej fotografii w Trzebiatowie), spotkania teatralne, gawędy etc. W Lipianach Tydzień Bibliotek połączono z nadaniem bibliotece imienia Agnieszki Osieckiej. Działa tam ponadto lokalny kabaret, specjalizujący się w sztukach teatralno-muzycznych. W zachodniopomorskich imprezach wzięło udział około 20 % z 65 tysięcy uczestników wszystkich przedsięwzięć zorganizowanych przez finalistów naszego konkursu. Było to możliwe dzięki współudziałowi władz samorządowych, Poczty Polskiej, Zachodniopomorskiego Centrum Informacji Europejskiej i redakcjom wielu czasopism (m.in. Kuriera Szczecińskiego, Głosu Szczecińskiego, Głosu Koszalińskiego, Kulisom Trzebiatowskim, Gminie Trzebiatowskiej, Dziennikowi Stargardzkiemu) i miejscowych telewizji kablowych, które imprezy rozpropagowały i opisały.

III NAGRODA

Oddział SBP w Siedlcach przygotował 19 imprez wyjątkowej jakości. Były to m.in.: prezentacja zbiorów regionalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej, regionalia w katalogu elektronicznym, pokaz zdigitalizowanych zbiorów regionalnych MBP, omówienie i prezentacja bibliografii regionalnych województwa mazowieckiego – przedsięwzięcia adresowane głównie do studentów, pracowników naukowych, regionalistów. Niewidomym zaprezentowano zbiór “książek mówionych” i literaturę wspomnieniową, biograficzną i pamiętnikarską nagraną na kasety magnetofonowe. Uczniom szkół średnich, studentom i nauczycielom – nowości utrwalone na CDROM-ach, a dzieciom – książki multimedialne. Nie zabrakło dnia z literaturą obcojęzyczną i dnia ze zbiorami muzycznymi. W promocję akcji włączył się Kurier Siedlecki, Podlaskie Echo Katolickie, Katolickie Radio Podlasie i Telewizja Kablowa Vectra oraz władze samorządowe. Załącznik do sprawozdania stanowi piękny album formatu A-3.

I WYRÓŻNIENIE

Rada Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Lublinie objęła programem działań 15 szkół, 102 imprezy i ogółem 12 tysięcy uczestników, przede wszystkim uczniów. Wychodząc naprzeciw pomysłowi SBP szeroko rozpropagowano Tydzień Bibliotek (informacje ukazały się m.in. w Kurierze Lubelskim, w Telewizji Kablowej Świdnika, w gablotach szkół, bibliotek i czytelni, na 3 stronach internetowych). Pozyskano do współpracy Urząd Miejski w Świdniku, Urząd Gminy w Niemcach i Biuro Promocji Miasta w Lublinie; sponsoring tych imprez dotyczył m.in. spotkań i wykładów. Właściwymi sponsorami okazali się: prasa i telewizja lokalna, nauczyciele, komitety rodzicielskie, dyrekcje szkół, księgarnie i hurtownie książek (te ostatnie ufundowały np. 47 nagród). Zorganizowano kiermasze (np. taniej książki), festyny, wykłady i spotkania (np. z dziennikarzami, z poetą – nauczycielem plastyki, z pisarzem Jerzym Strzałkowskim, z Kirą Gałczyńską). Otwarto liczne wystawy, m.in. nt. Polska książka iluminowana schyłku średniowiecza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, a nawet Galerię Złotych Myśli. Przeprowadzono konkursy i turnieje (np. cytatów). Rozpisano ankietę Książki naszych rodziców.

Kategoria: biblioteki

I NAGRODA

Rawicka Biblioteka Publiczna zorganizowała 30 imprez, w których realizację włączyły się inne podmioty: Dom Kultury, Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe, Klub Seniora, Towarzystwo Przyjaciół Rawicza, Technikum Gastronomiczne, szkoły i przedszkola. “Zasadniczym celem opracowanego programu Tygodnia Bibliotek – czytamy w sprawozdaniu – było podkreślenie roli, jaką pełni Rawicka Biblioteka Publiczna w środowisku i wykreowaniu pozytywnego wizerunku. (…) Głównym celem było przekazanie czytelnikom roli informacyjnej, edukacyjnej i kulturotwórczej biblioteki, różnorodności usług, bogactwa zbiorów oraz przybliżenie społeczeństwu wizerunku biblioteki jako nowoczesnej instytucji”. W związku z tym odbyły się lekcje biblioteczne dotyczące takich tematów, jak “Poznajemy zasoby biblioteki, układ książek na półkach oraz księgozbiór czytelni”, “Poznajemy literaturę krajów Europy”, “Korzystanie z katalogów bibliotecznych i właściwe odczytywanie informacji o książce”, spotkania z poetami, promocja książek. Ogłoszono też amnestię dla czytelników zalegających z oddaniem książek. Ciekawym pomysłem były występy aktora Zbigniewa Walerysia, który podczas Mszy św. w intencji zmarłych bibliotekarzy wykonał Tryptyk Rzymski Jana Pawła II, a na zakończenie obchodów Tygodnia zaprezentował monodram R. Brandstaettera “Ja jestem Żyd z Wesela”. Załącznik do sprawozdania stanowią liczne, kolorowe reprodukcje zdjęć opatrzone komentarzem, plakaty, ksero wpisu do kroniki i wycinki prasowe.

II NAGRODA

Namysłowski Ośrodek Kultury zaproponował program historyczno-twórczy, adresowany głównie do dzieci i młodzieży. Przeprowadzono więc konkurs historyczny “Dzieje Namysłowa”, turniej czytelniczy “W krainie baśni braci Grimm”, warsztaty plastyczne i warsztaty teatralne (te ostatnie w wykonaniu grupy “Bez Atu”), spotkania z literaturą i z pisarzem, czytanie bajek i baśni. Imprezy zgromadziły około 500 osób i zostały zasponsorowane przez Urząd Miejski i starostwo Powiatowe. W przesłanym segregatorze znaleźliśmy wiele zdjęć opatrzonych komentarzami, protokół konkursu, dyplomy, nagrodzony ekslibris, plakaty, pocztówki reklamujące Bibliotekę Publiczną w Namysłowie oraz wycinki z Nowin Namysłowskich i innych periodyków.

III NAGRODA EXEQUO

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy wykazała się pomysłowością na wysokim poziomie. Zaproponowała m.in. cykl prezentacji multimedialnych Skarby Biblioteki Narodowej, wystawę Pisarze w karykaturze, seminarium Brodnickie Biblioteki XXI wieku i kilkadziesiąt innych przedsięwzięć adresowanych głównie do uczniów. W ich przeprowadzeniu pomogły gminne i miejskie biblioteki z okolic Brodnicy, struktury SBP, gimnazja, szkoły i przedszkola. Przedsięwzięciami skutecznie zainteresowano urzędy miast i gmin, które ufundowały nagrody konkursowe i zasponsorowały pokazy słowno-muzyczne. “Burmistrz Brodnicy – czytamy w sprawozdaniu – ufundował nagrody dla 3 bibliotekarzy z MiPBP w Brodnicy, zorganizował transport pisarki Marty Fox na spotkania autorskie oraz podjął autorkę obiadem. Starostwo Powiatowe uhonorowało w Dniu Bibliotekarza 5 bibliotekarzy z bibliotek terenowych, ufundowało nagrody na konkurs dziecięcej twórczości poetyckiej “I ty możesz zostać małym autorem” . Imprezom towarzyszyły gazetki i wystawy tematyczne, a uczestnicy otrzymali pamiątkowe zdjęcia. Jako załącznik do sprawozdania brodnicka biblioteka przysłała album zawierający zdjęcia, wycinki prasowe i zaproszenia – wszystko opatrzone adnotacjami do poszczególnych przedsięwzięć.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice wykorzystała swoje położenie “geopolityczne”. Zorganizowała 11 przedsięwzięć, w tym 3 międzynarodowe. W ramach dni otwartych mieszkańcy Frankfurtu oraz Polacy z terenu Brandenburgii udali się z wizytą do słubickiej biblioteki. Archiwum Stasi we Frankfurcie zrewanżowało się podjęciem u siebie 53 osób. Biblioteka Publiczna we Frankfurcie zasponsorowała kącik młodego poligloty w dziale regionalnym słubickiej biblioteki pod nazwą Ta sama książka w różnych językach. Odbyły się również VI Słubickie Spotkania Bibliotekarzy i Księgarzy pod hasłem “Biblioteka-Archiwum-Współpraca”, które sfinansowało Starostwo Powiatowe. Myśląc o niepełnosprawnych z miejscowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego włączono ich w imprezę integracyjną – korowód postaci z książek autorów UE. Obok 5 czasopism lokalnych, Radia ZACHÓD i TVP 3 o przedsięwzięciach informowała też prasa niemiecka: Der Oderland i Markische Oderzeitung.

W ocenie Jury brało pod uwagę: bogactwo programów (ilość, różnorodność), stopień wykonania zadań, udział władz i kontakty z mediami, prezentację materiału sprawozdawczego. Wyróżnieni włożyli ogrom pracy inspirującej, organizacyjnej, integrującej środowiska – bibliotekarskie i lokalne. Popularyzowali kulturę w jej różnorodnych przejawach, potwierdzając raz jeszcze, że biblioteki stanowią jej miejscowe centra.

Opracował
Mikołaj Juliusz Wachowicz